DECODING DREAMS / ONGOINGDEKODOWANIE MARZEŃ / W TRAKCIE REALIZACJI

“Ignorancja dotycząca relacji społecznych, pieczołowicie i brutalnie pielęgnowana przez kapitalizm, redukuje tysiące fotografii w ilustrowanych dziennikach do hieroglifów, których nieuważny czytelnik nie jest w stanie odczytać.”
Ruth Berlau o ‘Elementarzu Wojny’ Bertolda Brechta (1955)

Nadmiar informacji, brak ich dekodowania, brak zrozumienia kontekstu i krytycznej interpretacji, surfowanie jedynie po wierzchniej warstwie naszej rzeczywistości jest jednym z głównych powodów kryzysu społecznego, duchowego, oraz poczucia niepewności. Nie jest możliwe stworzenie silnego społeczeństwa bez stawiania sobie ważnych pytań i nieustannego szukania własnych odpowiedzi.

Przedstawiane zdjęcia są jedynie częścią realizowanego projektu o marzeniach, pragnieniach, o tym jaki wpływ ma na nas kultura, społeczeństwo oraz nasze wybory.
Osoby biorące udział w projekcie należą do różnych warstw społecznych, są w różnym wieku, różnych wyznań – stanowią przekrój przez nasze społeczeństwo. Z każdą z osób spędziłem od jednego do dwóch tygodni, starając się poznać każdego jak najlepiej. W pierwszej części projektu, wszystkim osobom zadawałem takie pytania:

1. Jak masz na imię? Kim jesteś?
2. Co lub kto miał największy wpływ na to kim jesteś?
3. Co najbardziej lubiłaś/lubiłeś robić w dzieciństwie?
4. Jaka jest główna cecha twojego charakteru?
5. Jaka jest twoja główna wada?
6. Co jest dla ciebie najważniejsze?
7. Co najbardziej lubisz robić?
8. Tęsknisz za czymś?
9. Co cię uspokaja?
10. Co byłoby dla ciebie największym nieszczęściem?
11. Gdybyś miał/a zepewniony sukces we wszystkim co robisz, co byś robił/a?

Druga część projektu składa się z różnorodnych zdjęć każdej osoby – od codziennych sytuacji, często rejestrowanych telefonem lub kompaktowym aparatem, po pozowane portrety studyjne. Wybór sposobu fotografowania nigdy nie był przypadkowy, zmieniał się tak jak zmieniały się nastroje portretowanych osób oraz sytuacje w których się znajdowały.

Twoja świadomość, twój własny sposób życia, tolerancja na wybory inne niż twoje, twoja ciekawość, ciągłe poszukiwanie własnych odpowiedzi, są siłami które spajają społeczeństwa, społeczności, rodziny i przyjaciół.

Kim jesteś?
Co jest dla ciebie najważniejsze?

Znasz swoje odpowiedzi?DECODING DREAMS / ONGOING

“The great ignorance concerning social relations, an ignorance nursed carefully and brutally by capitalism, reduces thousands of photos in illustrated journals to hieroglyphs which are undecipherable for the unsuspecting reader.”
Ruth Berlau about Bertolt Brecht’s ‘War Primer’ (1955)

The overflow of hieroglyphs (not only images), the lack of decoding, surfing on the superficial surface of our reality is one of the main reasons for social, spiritual and economical depression and uncertainty. It’s impossible to build a strong community without asking ourselves important questions and keep searching for our own answers.

This is only a small excerpt from an ongoing project about dreams, longings, the impact of our culture, society and our choices.
People involved in this project are from different social groups, of different age, different profession – it’s a cross-section of our society. I’ve spent about 1-2 weeks with every person, trying get to know everyone. In the first part – I’ve asked everyone the following questions:

1.What’s your name? Who are you?
2.What or who had the biggest impact on who you are?
3.What did you enjoy doing as a child?
4.What is your main character trait?
5.What is your main drawback?
6.What is most important to you?
7.What do you enjoy doing?
8.Do you miss something?
9.What makes you calm down?
10.What would be the biggest disaster for you?
11.If you had a guaranty of success in anything you’d like to do, what would you be doing?

The second part consist of wide scope of photographs of every person – from daily situations, often captured with a snapshot camera or a phone, to staged studio portraits taken with a large format camera. The choice capture method in different situations is never random, it’s changing like the photographed persons mood, it’s changing along with the current situation.

Your self-consciousness, your own way of life, your tolerance for the choices of others, your curiosity, your constant search for your own answers, are the forces and bindings holding societies, communities, families and friends together.
Who are you?
What is most important to you?

Do you know your answers?


@